ආජන්ටිනාවේ ගෝත්‍රික ජනතාව විඳින දුක
wdckaákdfõ f.da;%sl ck;dj ú¢k ÿl
Dec 22, 2017 03:04 pm
view 3531 times
0 Comments

wdckaákdfõ f.da;%sl ck;dj ú¢k ÿl

arjnteena500

wdckaákdfõ mdrïmßl .=jrdks f.da;%sl ck;dj wêl WIaK;ajh ksid oeä wiSre;;a;ajhlg uqyqK md we;' fï PdhdrEmfhka Èia‌jkafka tu f.da;%sl oeßhla‌ uyu. iómfha we;s j;=r j,lska c,h mdkh lrk whqrehs'
 
 wdckaákdfõ fmdidvdia‌ m%foaYfha WIaK;ajh merkayhsÜ‌ wxYl 100 lg wêl fõ'
 
 wdckaákd udOH mejiqfõ tu f.da;%sl ck;dj wd¾:sl ÿIalr;dj,go uqyqK md we;s njh'

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *